Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego słuchacz otrzymuje odpowiednie zaświadczenie, co umożliwia mu przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Egzaminy przeprowadzane będą przez okręgową komisję egzaminacyjną (OKE).

Słuchacz, który ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające tę kwalifikację. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia pozwoli uzyskać dyplom technika w danym zawodzie. Natomiast słuchacz, który nie uzupełni odpowiedniego wykształcenia, będzie posiadał uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

Czas trwania KKZ uzależniony jest od posiadanego wykształcenia uczestnika kursu oraz wybranej formy prowadzenia zajęć.

 

Zasady rekrutacji:

  • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Dokumenty potrzebne przy zapisie:

  • oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego stopień wykształcenia,
  • 2 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie),
  • podanie o przyjęcie (formularz szkolny),
  • przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości.  

Propozycje kwalifikacyjnych kursów zawodowych

 

 Nazwa kursu

Nazwa zawodu 

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36. Prowadzenie rachunkowości

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin

 technik ekonomista

technik rachunkowości

E.12. Montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

technik informatyk

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 technik elektryk

E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

 technik energetyk

E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

technik elektronik

 

 

logo bip2

vulcan

DZIEN OTWARTY

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

filmik1

festyn

osiagniecia


medal

rozwoj

KKZ

LogoSIMP

cisco

ksapl

logo wst

wsti

GWSP

prpgeCad

logo-katowice