Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Kursy

Szkolenia zakończone egzaminem kwalifikacyjnym Urzędu Dozoru Technicznego

Szkoła we współpracy z SIMP o. Gliwice prowadzi również szkolenia zakończone egzaminem kwalifikacyjnym Urzędu Dozoru Technicznego.

Najczęściej wybierane przez uczniów są kwalifikacje:

 • WJO I /WJO II wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowanie/z wyłączeniem specjalizowanych (potocznie: wózki widłowe)
 • I P podesty ruchome wolnobieżne, samojezdne, montowane na samochodzie (potocznie: zwyżki/podnośniki osobowe).

W przypadku zainteresowania uczniów inną kwalifikacją UDT istnieje możliwość zorganizowania szkolenia oraz egzaminu, jednak tylko w przypadku wykazania łączności danej kwalifikacji z przyszłą pracą w zawodzie.

Szkolenie dla uczniów jest bezpłatne. Koszty jakie ponosi uczeń to badanie psychotechniczne oraz opłata za egzamin kwalifikacyjny. Osoba przystępująca do szkolenia musi być pełnoletnia i przejść pozytywnie badania psychotechniczne. Organizator szkoleń przeprowadza badania przed rozpoczęciem kursu na terenie szkoły. Uprawnienia są wydawane bezterminowo.

Współpraca ZSTiO2 z SIMP daje również możliwość organizowania kursów czy szkoleń spoza uprawnień wymienionych powyżej. Warunkiem korzystania z innych szkoleń jest wykazanie łączności z obranym zawodem, zebranie odpowiednio licznej grupy oraz akceptacja przez SIMP.

Szkolenie jest bezpłatne. Ewentualny egzamin należy opłacić we własnym zakresie.

Kurs kwalifikacyjny i uprawnienia eksploatacyjne

Dla pełnoletnich uczniów ostatnich klas technikum oraz zainteresowanych organizowane są kursy na uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe pozwalające zdobyć uprawnienia grup: G1, G2 oraz G3 w zakresie eksploatacji (kategoria E).

 • Szkolenia pozwalające zdobyć uprawnienia energetyczne, prowadzone w zakresie G1 przeznaczone są dla osób, które pracują z urządzeniami, instalacjami i sieciami elektroenergetycznymi  wytwarzającymi, przetwarzającymi, przesyłającymi i zużywającymi energię elektryczną.
 • Szkolenia pozwalające zdobyć uprawnienia energetyczne, prowadzone w zakresie G2 przeznaczone są dla osób, które pracują z  urządzeniami wytwarzającymi, przetwarzającymi, przesyłającymi i zużywającymi ciepło oraz z innymi urządzeniami energetycznymi.
 • Szkolenia pozwalające zdobyć uprawnienia energetyczne, prowadzone w zakresie G3 przeznaczone dla osób, które pracują z urządzeniami, instalacjami i sieciami gazowymi wytwarzającymi  przetwarzającymi, przesyłającymi, magazynującymi i zużywającymi paliwa gazowe.

Szkolenie jest bezpłatne. Koszty, jakie należy ponieść to wyłącznie opłata za egzamin, która jest ustalana przez Urząd Regulacji Energetyki. Uprawnienia wydawane są na 5 lat. Można je u nas odnawiać lub poszerzać w dowolnym zakresie.

 

Zajęcia odbywają się w profesjonalnych pracowniach przedmiotowych, prowadzone są przez uprawnionych specjalistów, zapewniana jest literatura oraz możliwość dodatkowych konsultacji. Uczniowie bardzo sumiennie uczestniczą w zajęciach, co najczęściej powoduje, że zdają egzaminy w 100%.

KSAPL

KRAJOWA SIEĆ SZKÓŁ I PLACÓWEK EDUKACYJNYCH AKREDYTUJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE Z ZASTOSOWANIEM UJEDNOLICONEJ PROCEDURY APL

Informacja o genezie i działalności KSAPL

Krajowa sieć szkół i placówek oświatowych akredytujących kwalifikacje zawodowe została utworzona w 2005 roku z inicjatywy Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, w  związku z realizacją projektu edukacyjnego p.t. „Wspólne europejskie zasady akredytacji nieformalnych i pozaszkolnych form nauki w kształceniu przez całe życie” (European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and Informal Learning in Lifelong Learning), objętego programem Leonardo da Vinci - EPANIL.

Realizatorami projektu (w latach 2004-2006) byli następujący partnerzy:

1.    National Institute of Technical and Vocational Education, Praha (CZ) – promotor projektu Epanil,

2.    Aspekt Foundation (SK),

3.    Business School, Ostrava (CZ),

4.    Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik, University of Flensburg – BIAT (D),

5.    CIBC Artois – Temois (F),

6.    Centre for Applied Research in Education (CARE), University of East Anglia (UK),

7.    Górnośląskie Centrum Edukacyjne, Gliwice (PL),

8.    Konrad Associates International (UK),

9.    Regional Economic Chamber Ostrava (CZ),

zajmujący się w sześciu krajach UE działalnością edukacyjną w zakresie kształcenia zawodowego i/lub współpracujący z różnymi podmiotami sektora zatrudnienia.

Grupę założycielską sieci, która przyjęła nazwę „Krajowa sieć szkół i placówek edukacyjnych akredytujących kwalifikacje zawodowe z zastosowaniem ujednoliconej procedury APL” (w skrócie KSAPL) utworzyły wybrane jednostki oświatowe, posiadające wieloletnie doświadczenie w efektywnym kształceniu zawodowym oraz legitymujące się udokumentowanymi osiągnięciami w zakresie edukacyjnej działalności zawodowej.

Sieć funkcjonuje jako dobrowolne porozumienie krajowych jednostek edukacyjnych, zajmujących się akredytowaniem umiejętności oraz kwalifikacji:

-    abiturientów i absolwentów szkolnictwa zawodowego,

-    innych beneficjentów, którzy w dowolny sposób nabyli umiejętności intelektualne i/lub manualne wymagane dla wykonywania zawodu,

i są zainteresowani nabyciem dokumentu, który w opisowy sposób potwierdza zakres ich przydatności dla potencjalnych pracodawców.

Działalność programowo-organizacyjną i koordynacyjną (związaną z funkcjonowaniem KSAPL oraz współdziałaniem wszystkich jednostek członkowskich w ramach sieci) prowadzi Górnośląskie Centrum Edukacyjne z siedzibą w Gliwicach przy ul. Okrzei 20, zgodnie z zasadami ustalonymi w programie LdV – EPANIL i postępowaniami ujednoliconymi w krajowych strukturach wykonawców programu LdV.

Każda (zrzeszona w KSAPL) szkoła akredytuje na swoim terenie umiejętności i kwalifikacje zawodowe z zastosowaniem jednakowej metodologii, która jest uregulowana procedurą N-FL/IL IN LLL. Procedura jest dokumentem opracowanym w GCE Gliwice i nadzorowanym Systemem Zarządzania Jakością (o zakresie: działalność edukacyjna i egzaminacyjna w systemach szkolnych oraz pozaszkolnych). Zgodność stosowanego przez GCE Systemu Zarządzania Jakością z normą EN ISO 9001:2008 potwierdziła zewnętrzna jednostka TÜV Rheinland.

We wszystkich szkołach członkowskich są powoływane Zespoły Akredytacyjne, które przygotowują, organizują i przeprowadzają postępowania akredytacyjne z zastosowaniem egzaminów praktycznych.

Więcej informacji o strukturach KSAPL i działalności sieci można znaleźć na stronie internetowej GCE w Gliwicach: www.gce.gliwice.pl


 

CISCO

Cisco Academy

Aktualna oferta kursów CISCO

 

IT Essentials: PC Hardware and Software

Sprzęt i oprogramowanie komputerów
                         

PC CCNA Discovery: Networking for Home and Small Businesses
Sieci dla domu i małych przedsiębiorstw

CCNA Discovery: Working at a Small-to-Medium Business or ISP
Praca w małym i średnim przedsiębiorstwie lub dla ISP

CCNA Discovery: Introducing Routing and Switching in the Enterprise
Wprowadzenie routing i przełączniki w przedsiębiorstwie

CCNA Discovery: Designing and Supporting Computer Networks
Projektowanie i obsługa sieci komputerowych

 

CCNA (Cisco Certified Network Associate) - Discovery jest kursem opracowanym przez firmę Cisco Systems pozwalającym uczniowi nabyć wiedzę oraz umiejętności z zakresu sieci komputerowych. Kurs został stworzony jako odpowiedź na gwałtownie rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych początkujących techników sieciowych (tzw. entry level technician).

Metodyka stosowana w kursie CCNA Discovery opiera się na tzw. nauczaniu poprzez zastosowania (teaching based on applications), co oznacza, że wszystkie pojęcia dotyczące sieci komputerowych ukazywane są w kontekście sieci, z którymi uczeń może spotkać się w codziennym życiu – od sieci SOHO (small office and home office), poprzez bardziej złożone infrastruktury sieciowe, aż do modeli teoretycznych.

Podstawowym narzędziem kursu są kompletne materiały dydaktyczne, do których dostęp otrzyma uczeń, który będzie chciał skorzystać ze szkolenia. Tekst kursu jest wzbogacony o animacje, filmy, ćwiczenia typu przeciągnij i upuść, quizy, a także o symulator sieci Packet Tracer, który pozwala na ćwiczenia symulacyjne dotyczące budowy i konfiguracji sieci komputerowych, ich bezpieczeństwa oraz konfiguracji podstawowych usług, takich jak DNS, DHCP, FTP, HTTP, WWW itp.

Więcej informacji udziela
Administrator Akademii
Mariusz Sendor

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego słuchacz otrzymuje odpowiednie zaświadczenie, co umożliwia mu przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Egzaminy przeprowadzane będą przez okręgową komisję egzaminacyjną (OKE).

Słuchacz, który ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające tę kwalifikację. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia pozwoli uzyskać dyplom technika w danym zawodzie. Natomiast słuchacz, który nie uzupełni odpowiedniego wykształcenia, będzie posiadał uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

Czas trwania KKZ uzależniony jest od posiadanego wykształcenia uczestnika kursu oraz wybranej formy prowadzenia zajęć.

 

Zasady rekrutacji:

 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Dokumenty potrzebne przy zapisie:

 • oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego stopień wykształcenia,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie),
 • podanie o przyjęcie (formularz szkolny),
 • przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości.  

Propozycje kwalifikacyjnych kursów zawodowych

 

 Nazwa kursu

Nazwa zawodu 

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36. Prowadzenie rachunkowości

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin

 technik ekonomista

technik rachunkowości

E.12. Montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

technik informatyk

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 technik elektryk

E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

 technik energetyk

E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

technik elektronik

 

 

logo bip2

vulcan

DZIEN OTWARTY

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

filmik1

festyn

osiagniecia


medal

rozwoj

KKZ

LogoSIMP

cisco

ksapl

logo wst

wsti

GWSP

prpgeCad

logo-katowice