Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Oferta XVI Liceum Ogólnokształcącego

1. W XVI Liceum Ogólnokształcącym nabór prowadzony jest do klasy sportowej o profilu piłka nożna.

2. W XVI Liceum Ogólnokształcącym przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to język angielski oraz do wyboru przez ucznia, po klasie pierwszej, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie lub język polski. W uzasadnionych przypadkach mogą wystąpić zmiany wybranych przedmiotów.

Harmonogram rekrutacji do XVI Liceum Ogólnokształcącego

Termin

Wydarzenie i wymagane dokumenty

od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do XVI Liceum Ogólnokształcącego (wygenerowany ze strony internetowej systemu naboru elektronicznego http://www.slaskie.edu.com.pl)

od 23 maja do 24 maja 2019 r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

5 czerwca 2019 r.

godz. 10.00

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do XVI Liceum Ogólnokształcącego o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

16 lipca 2019 r.

godz. 10.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do XVI Liceum Ogólnokształcącego

od 16 lipca do 24 lipca 2019 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do XVI Liceum Ogólnokształcącego – przedłożenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

25 lipca 2019 r.

godz.10.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do XVI Liceum Ogólnokształcącego

od 26 lipca do 30 sierpnia 2019 r.

do godz. 15.00

Rekrutacja uzupełniająca

Kryteria punktacji do XVI Liceum Ogólnokształcącego

Kryterium Zasady punktowania Liczba punktów do uzyskania
Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego, historii i wiedzy
o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
wyniki egzaminu są przeliczane na punkty według zasady: procentowy wynik z każdego
egzaminu x 0,2
100
Oceny uzyskane na koniec nauki w gimnazjum z języka polskiego, matematyki, języka angielskigo oraz wybranych zajęć edukacyjnych podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym1 

celujący – 18 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

dobry – 14 punktów

dostateczny – 8 punktów

dopuszczający – 2 punkty
72
Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zasady punktowania określa rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. Dz. U. 2017 poz. 586 max. 18
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 3
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 100
Wynik próby sprawności fizycznej 40
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym 200

1 – najwyższa ocena uzyskana na świadectwie ukończenia gimnazjum z dwóch przedmiotów spośród podanych w tabeli poniżej

Przedmioty punktowane

Oddział Przedmioty punktowane
sportowy geografia/biologia/WOS

logo bip2

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

vulcan

festyn

medal

osiagniecia

filmik1

KKZ

LogoSIMP

cisco

logo wst

FMP

LogoMBP Ruda sl

wsti

rozwoj

PM logo

dzungla

ksapl

GWSP

prpgeCad

logo-katowice