Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Kierunki kształcenia

TECHNIK AUTOMATYK - automatyczny sukces

 

Technik automatyk projektuje wykonuje i montuje instalacje automatyki. Do jego obowiązków należy również uruchamianie instalacji automatyki, obsługiwanie jej, dokonywanie przeglądów i napraw.

 

Praca automatyka może mieć charakter indywidualny, lecz znacznie częściej będzie to praca w zespole, niejednokrotnie zmianowa. Charakter będzie zależny od profilu pracy zakładu.

 

Technik automatyk pracując w zakładzie współodpowiada za utrzymanie ruchu zakładu (ciągłości procesu).

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik automatyk:

 

 • Kwalifikacja EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

1. Montaż urządzeń i instalacji automatyki.

2. Uruchamianie i obsługa urządzeń automatyki.

 • Kwalifikacja EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

1. Przeglądy i konserwacja instalacji automatyki.

2. Diagnostyka i naprawa instalacji automatyki.


Nauczane przedmioty zawodowe:

 

Warunki pracy:

Godziny pracy technika automatyka mogą być stałe jak i zmienne – zależnie od charakteru zatrudnienia oraz wykonywanych zadań. W ekstremalnych przypadkach może zaistnieć konieczność pracy również nocami, nie wyłączając dni wolnych.

Narażony jest na porażenie prądem elektrycznym i wypadki związane z przebywaniem w sąsiedztwie maszyn pracujących - będących w ruchu.

 

Kariera edukacyjna:

Podobne umiejętności zawodowe mogą być przydatne także w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik mechanik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik elektronik, technik urządzeń dźwigowych, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

Konieczne jest uzyskanie uprawnień SEP, G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1kV.

 

Kariera zawodowa:

Technik automatyk może pracować w firmach projektujących oraz instalujących systemy automatyki, a także we wszystkich nowoczesnych zakładach produkcyjnych zajmując się utrzymaniem ruch zakładu. Paleta miejsc, w których absolwent tego kierunku znajdzie pracę jest praktycznie nieograniczona – począwszy od mikro przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, oraz remontami, a kończąc na wielkich korporacjach projektujących elementy układów automatyki.

TECHNIK ENERGETYK - zawód z przyszłością

 

Technik energetyk eksploatuje instalacje i urządzenia do wytwarzania, dystrybucji i przesyłania energii cieplnej i elektrycznej.

 

Praca ma charakter zespołowy. Wymaga komunikowania się z innymi pracownikami bezpośrednio lub za pomocą środków technicznych, takich jak telefon, sieć komputerowa, sieć przywoławcza.

 

Technik energetyk odpowiada za bezawaryjną, ciągłą dostawę energii elektrycznej do krajowej sieci energetycznej.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik energetyk:

 

 • Kwalifikacja EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej.
 1. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej.
 2. Eksploatacja instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej.
 • Kwalifikacja EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.
 1. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej.
 2. Eksploatacja instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej.

 

Nauczane przedmioty zawodowe: działalność gospodarcza w branży energetycznej, elektrotechnika i energetyka, instalacje i urządzenia elektroenergetyczne, instalacje i urządzenia energetyki cieplnej, język angielski zawodowy w branży energetycznej, pomiary elektryczne, pomiary i konserwacja instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, pomiary i konserwacja instalacji i urządzeń energetyki cieplnej, techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne, technologie i konstrukcje mechaniczne.

 

Warunki pracy:

Praca technika energetyka odbywa się w systemie pracy ciągłej, na trzy zmiany, we wszystkie dni tygodnia, również w święta.

Narażony jest na porażenie prądem elektrycznym.

 

Kariera edukacyjna:

Podobne umiejętności zawodowe mogą być przydatne także w zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Konieczne jest uzyskanie uprawnień SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1kV.

 

Kariera zawodowa:

Technik energetyk może pracować w elektrowniach, zakładach zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej oraz zakładach produkcyjnych wytwarzających elementy elektroenergetyki oraz w zakładach remontowych energetyki.

TECHNIK ELEKTRYK - ciągle poszukiwany

 

Technik elektryk wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i eksploatuje maszyny i urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Dobiera, montuje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwpożarowej.

 

Praca ma charakter indywidualny w przypadku naprawy i konserwacji urządzeń i maszyn elektrycznych oraz zespołowy w przypadku instalatorstwa elektroenergetycznego.

 

Technik elektryk odpowiada za bezpieczeństwo ludzi.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik elektryk:

 

 • Kwalifikacja EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych. 

 

 • Kwalifikacja EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

 

Nauczane przedmioty zawodowe: działalność gospodarcza w branży elektrycznej, eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, elektrotechnika i elektronika, instalacje elektryczne, język angielski zawodowy, maszyny i urządzenia elektryczne, montaż instalacji elektrycznych, montaż maszyn i urządzeń elektrycznych, pomiary elektryczne i elektroniczne.

 

Warunki pracy:

Godziny pracy technika elektryka nie są stałe z powodu zmianowości w zakładach pracy, samodzielnego ustalania czasu w razie samozatrudnienia oraz z powodu usuwania nagłych awarii w dzień czy w nocy.

Narażony jest na porażenie prądem elektrycznym.

 

Kariera edukacyjna:

Podobne umiejętności zawodowe mogą być przydatne także w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter – elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, technik awionik, technik mechatronik, elektryk, technik pojazdów samochodowych.

Konieczne jest uzyskanie uprawnień SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1kV.

 

Kariera zawodowa:

Technik elektryk może pracować w zakładach energetycznych, elektrowniach, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, w zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektryczne, w zakładach usługowych oraz w biurach projektowych. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

TECHNIK EKONOMISTA - potrzebny w każdej firmie

 

Technik ekonomista prowadzi w różnych organizacjach działalność gospodarczą, sprawy kadrowo – płacowe i podatkowe oraz rachunkowość, sporządza elementy planów, analizy, sprawozdania, wykonuje prace biurowe.


Samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale zazwyczaj są one częścią pracy zespołowej w wydziale czy całej instytucji. Jest odpowiedzialny za pracę zespołu. Powinien łatwo nawiązywać kontakty, posiadać umiejętności przekonywania i negocjowania.


Posługuje się różnymi urządzeniami biurowymi i przetwarzania danych: komputer, faks, kserokopiarka, niszczarka, gilotyna.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik ekonomista:

 

 • Kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków.
2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.
3. Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań.

 • Kwalifikacja A.36. Prowadzenie rachunkowości.

1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
2. Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji.
3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej.

 

Nauczane przedmioty zawodowe: działalność gospodarcza, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość, język angielski zawodowy, rachunkowość, pracownia ekonomiczna, rachunkowość komputerowa, kadry i płace, praktyki zawodowe.

 

Warunki pracy:

Godziny pracy technika ekonomisty są stałe, chociaż czasami zlecenia zmuszają do załatwiania spraw w dni wolne od pracy. Cały dzień będziesz pracować siedząc, najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych. Na wielu stanowiskach pracy nie ma konieczności przemieszczania się poza instytucję, ale niektóre stanowiska tego wymagają. Zdarzają się także stanowiska pracy, które są związane z wykonywaniem zawodu w rożnych miejscach. Na przykład technik ekonomista zatrudniony w urzędzie statystycznym może przeprowadzać badania statystyczne zarówno w gospodarstwach domowych, jak i obiektach zbiorowego zakwaterowania, jak akademiki, hotele czy internaty.

 

Kariera edukacyjna:

Podobne umiejętności zawodowe mogą być przydatne także w zawodach: technik rachunkowości, technik administracji, technik logistyk, technik spedytor.

Można kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym dla zawodu technik rachunkowości (kwalifikacja A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych) lub na uczelniach wyższych o profilu ekonomicznym.

 

Kariera zawodowa:

Technik ekonomista może pracować w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, księgowością, podatkami. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą. 

TECHNIK INFORMATYK - zawód z możliwościami

 

Technik informatyk uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania nastepujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
2) wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
3) projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
4) programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
5) projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

 

Samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale ma częsty kontakt z innymi pracownikami w firmie, zarówno bezpośredni, jaki i za pośrednictwem mediów komunikacyjnych.

 

Posługuje się różnymi urządzeniami: komputer, drukarka, ploter, skaner, rzutnik.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik informatyk:

 

 • Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych, urządzeń peryferyjnych i sieci

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy.

2. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej.

3. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych.

4. Naprawa urządzeń techniki komputerowej.

5. Administrowanie systemami operacyjnymi. 

 • Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

1. Programowanie aplikacji.

2. Tworzenie i administrowanie bazami danych.

3. Tworzenie stron i aplikacji internetowych.

 

Nauczane przedmioty zawodowe: administracja bazami danych, administracja sieciowymi systemami operacyjnymi, bazy danych, diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej, informatyka użytkowa, język angielski zawodowy, programowanie aplikacji internetowych, projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, sieci komputerowe, systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, witryny i aplikacje internetowe.

 

Warunki pracy: Praca technika informatyka wykonywana jest w pozycji siedzącej, w pomieszczeniach zamkniętych. Narażony jest na działanie pola elektromagnetycznego.

 

Kariera edukacyjna: Podobne umiejętności zawodowe mogą być przydatne także w zawodach: technik telekomunikacji, technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk. Można kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym dla zawodu technik teleinformatyk (kwalifikacje EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych i EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi),  kwalifikacyjnym kursie zawodowym dla zawodu technik telekomunikacji (kwalifikacja EE.06. Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych) lub na uczelniach wyższych o profilu informatycznym.

 

Kariera zawodowa: Technik informatyk może pracować w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci), a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dyplomy, podziękowania

 

          mistrzostwa menedzerskie         

          pilka nozna   mKSP pilka nozna   innowacje 

          pilka reczna   debata   errors

          Dzień przedsiębiorczosci 2017   kreps   siatka

          dyplom3   dyplomreczna   eko

         lekko dyplom     debata 2017   glossa

        dyplom piłka nożna gimnazjum     olimpiada michał    góra grosza 2017

        dyplom1     przedsibiorczosc    debta oxfordzka

        dyplom szkoła aktywna      biegi    dyplom  

        piłka      haniagra      zyj-smacznie         

      gora-grosza       pilkagim     lekkoatletyka

      euro   pilka-nozna    siatkówka

   tn dyplom 0037   tn dyplom 0038    Ceo

  tn dyplom 0041   tn dyplom 0035    tn dyplom 0036

 

  tn dyplomy 0032   tn Dyplomy 0013   tn dyplomy 0033

 

  tn Dyplomy 0004   tn Dyplomy 0003   tn dyplomy 0034     

 

  tn Dyplomy 0005   tn Dyplomy 0006   tn Dyplomy 0014  

 

  tn Dyplomy 0018   tn Dyplomy 0016   tn Dyplomy 0010

 

  tn Dyplomy 0012   tn Dyplomy 0011   tn dyplomy 0022  

 

 tn dyplomy 0024   tn dyplomy 0027     olimpiada-techniczna 

 

   hospicjum podz

 

   gora grosza 2018    nakretka   pieluszka podz

 

   obchody9GzW podz    zus podz    zus olimpiada podz

 

  CCF22022018 00000      podziekowanie dzien kariery18042018    bieg pamieci podz

  hospicjum07122017      zakątek10012018  Pliszka Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2

  podz dyr    olimpiada ekonomiczna     Otwarta firma    

 baterie 2017   podziękowanie   podz 

podziękowanie eko    konspirator  eko podziekowanie

   mis1    moneta  Matematyka dyplom 

   urzad staty    podziekowanie1  zus

     forum   noc-biologow dnienergi2

    hospicjum1      hospicjum2    baterie

    dni energi1   obiad  olimpiada-techniczna

     dnienergi2       hospicjum2    schronisko

   scwis   hospicjum1    urzadstatystyczny

 

  tn dyplom 0039    tn dyplom 0040     olimpidaekon

 

  tn Dyplomy 0009   tn dyplomy 0026   tn Dyplomy 0019  

 

  tn Dyplomy 0002   tn dyplomy 0030   tn Dyplomy 0015

 

  tn Dyplomy 0001   tn Dyplomy 0021   tn Dyplomy 0017

 

  tn dyplomy 0028   tn dyplomy 0029   tn dyplomy 0031

logo bip2

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

vulcan

festyn

medal

osiagniecia

filmik1

KKZ

LogoSIMP

cisco

logo wst

FMP

LogoMBP Ruda sl

wsti

rozwoj

PM logo

dzungla

ksapl

GWSP

prpgeCad

logo-katowice