Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Kierunki kształcenia

TECHNIK AUTOMATYK - automatyczny sukces

 

Technik automatyk projektuje wykonuje i montuje instalacje automatyki. Do jego obowiązków należy również uruchamianie instalacji automatyki, obsługiwanie jej, dokonywanie przeglądów i napraw.

 

Praca automatyka może mieć charakter indywidualny, lecz znacznie częściej będzie to praca w zespole, niejednokrotnie zmianowa. Charakter będzie zależny od profilu pracy zakładu.

 

Technik automatyk pracując w zakładzie współodpowiada za utrzymanie ruchu zakładu (ciągłości procesu).

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik automatyk:

 

 • Kwalifikacja EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

1. Montaż urządzeń i instalacji automatyki.

2. Uruchamianie i obsługa urządzeń automatyki.

 • Kwalifikacja EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

1. Przeglądy i konserwacja instalacji automatyki.

2. Diagnostyka i naprawa instalacji automatyki.


Nauczane przedmioty zawodowe:

 

Warunki pracy:

Godziny pracy technika automatyka mogą być stałe jak i zmienne – zależnie od charakteru zatrudnienia oraz wykonywanych zadań. W ekstremalnych przypadkach może zaistnieć konieczność pracy również nocami, nie wyłączając dni wolnych.

Narażony jest na porażenie prądem elektrycznym i wypadki związane z przebywaniem w sąsiedztwie maszyn pracujących - będących w ruchu.

 

Kariera edukacyjna:

Podobne umiejętności zawodowe mogą być przydatne także w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik mechanik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik elektronik, technik urządzeń dźwigowych, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

Konieczne jest uzyskanie uprawnień SEP, G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1kV.

 

Kariera zawodowa:

Technik automatyk może pracować w firmach projektujących oraz instalujących systemy automatyki, a także we wszystkich nowoczesnych zakładach produkcyjnych zajmując się utrzymaniem ruch zakładu. Paleta miejsc, w których absolwent tego kierunku znajdzie pracę jest praktycznie nieograniczona – począwszy od mikro przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, oraz remontami, a kończąc na wielkich korporacjach projektujących elementy układów automatyki.

TECHNIK ENERGETYK - zawód z przyszłością

 

Technik energetyk eksploatuje instalacje i urządzenia do wytwarzania, dystrybucji i przesyłania energii cieplnej i elektrycznej.

 

Praca ma charakter zespołowy. Wymaga komunikowania się z innymi pracownikami bezpośrednio lub za pomocą środków technicznych, takich jak telefon, sieć komputerowa, sieć przywoławcza.

 

Technik energetyk odpowiada za bezawaryjną, ciągłą dostawę energii elektrycznej do krajowej sieci energetycznej.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik energetyk:

 

 • Kwalifikacja EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej.
 1. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej.
 2. Eksploatacja instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej.
 • Kwalifikacja EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.
 1. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej.
 2. Eksploatacja instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej.

 

Nauczane przedmioty zawodowe: działalność gospodarcza w branży energetycznej, elektrotechnika i energetyka, instalacje i urządzenia elektroenergetyczne, instalacje i urządzenia energetyki cieplnej, język angielski zawodowy w branży energetycznej, pomiary elektryczne, pomiary i konserwacja instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, pomiary i konserwacja instalacji i urządzeń energetyki cieplnej, techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne, technologie i konstrukcje mechaniczne.

 

Warunki pracy:

Praca technika energetyka odbywa się w systemie pracy ciągłej, na trzy zmiany, we wszystkie dni tygodnia, również w święta.

Narażony jest na porażenie prądem elektrycznym.

 

Kariera edukacyjna:

Podobne umiejętności zawodowe mogą być przydatne także w zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Konieczne jest uzyskanie uprawnień SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1kV.

 

Kariera zawodowa:

Technik energetyk może pracować w elektrowniach, zakładach zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej oraz zakładach produkcyjnych wytwarzających elementy elektroenergetyki oraz w zakładach remontowych energetyki.

TECHNIK ELEKTRYK - ciągle poszukiwany

 

Technik elektryk wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i eksploatuje maszyny i urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Dobiera, montuje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwpożarowej.

 

Praca ma charakter indywidualny w przypadku naprawy i konserwacji urządzeń i maszyn elektrycznych oraz zespołowy w przypadku instalatorstwa elektroenergetycznego.

 

Technik elektryk odpowiada za bezpieczeństwo ludzi.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik elektryk:

 

 • Kwalifikacja EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych. 

 

 • Kwalifikacja EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

 

Nauczane przedmioty zawodowe: działalność gospodarcza w branży elektrycznej, eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, elektrotechnika i elektronika, instalacje elektryczne, język angielski zawodowy, maszyny i urządzenia elektryczne, montaż instalacji elektrycznych, montaż maszyn i urządzeń elektrycznych, pomiary elektryczne i elektroniczne.

 

Warunki pracy:

Godziny pracy technika elektryka nie są stałe z powodu zmianowości w zakładach pracy, samodzielnego ustalania czasu w razie samozatrudnienia oraz z powodu usuwania nagłych awarii w dzień czy w nocy.

Narażony jest na porażenie prądem elektrycznym.

 

Kariera edukacyjna:

Podobne umiejętności zawodowe mogą być przydatne także w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter – elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, technik awionik, technik mechatronik, elektryk, technik pojazdów samochodowych.

Konieczne jest uzyskanie uprawnień SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1kV.

 

Kariera zawodowa:

Technik elektryk może pracować w zakładach energetycznych, elektrowniach, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, w zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektryczne, w zakładach usługowych oraz w biurach projektowych. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

TECHNIK EKONOMISTA - potrzebny w każdej firmie

 

Technik ekonomista prowadzi w różnych organizacjach działalność gospodarczą, sprawy kadrowo – płacowe i podatkowe oraz rachunkowość, sporządza elementy planów, analizy, sprawozdania, wykonuje prace biurowe.


Samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale zazwyczaj są one częścią pracy zespołowej w wydziale czy całej instytucji. Jest odpowiedzialny za pracę zespołu. Powinien łatwo nawiązywać kontakty, posiadać umiejętności przekonywania i negocjowania.


Posługuje się różnymi urządzeniami biurowymi i przetwarzania danych: komputer, faks, kserokopiarka, niszczarka, gilotyna.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik ekonomista:

 

 • Kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków.
2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.
3. Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań.

 • Kwalifikacja A.36. Prowadzenie rachunkowości.

1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
2. Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji.
3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej.

 

Nauczane przedmioty zawodowe: działalność gospodarcza, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość, język angielski zawodowy, rachunkowość, pracownia ekonomiczna, rachunkowość komputerowa, kadry i płace, praktyki zawodowe.

 

Warunki pracy:

Godziny pracy technika ekonomisty są stałe, chociaż czasami zlecenia zmuszają do załatwiania spraw w dni wolne od pracy. Cały dzień będziesz pracować siedząc, najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych. Na wielu stanowiskach pracy nie ma konieczności przemieszczania się poza instytucję, ale niektóre stanowiska tego wymagają. Zdarzają się także stanowiska pracy, które są związane z wykonywaniem zawodu w rożnych miejscach. Na przykład technik ekonomista zatrudniony w urzędzie statystycznym może przeprowadzać badania statystyczne zarówno w gospodarstwach domowych, jak i obiektach zbiorowego zakwaterowania, jak akademiki, hotele czy internaty.

 

Kariera edukacyjna:

Podobne umiejętności zawodowe mogą być przydatne także w zawodach: technik rachunkowości, technik administracji, technik logistyk, technik spedytor.

Można kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym dla zawodu technik rachunkowości (kwalifikacja A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych) lub na uczelniach wyższych o profilu ekonomicznym.

 

Kariera zawodowa:

Technik ekonomista może pracować w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, księgowością, podatkami. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą. 

TECHNIK INFORMATYK - zawód z możliwościami

 

Technik informatyk uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania nastepujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
2) wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
3) projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
4) programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
5) projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

 

Samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale ma częsty kontakt z innymi pracownikami w firmie, zarówno bezpośredni, jaki i za pośrednictwem mediów komunikacyjnych.

 

Posługuje się różnymi urządzeniami: komputer, drukarka, ploter, skaner, rzutnik.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik informatyk:

 

 • Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych, urządzeń peryferyjnych i sieci

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy.

2. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej.

3. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych.

4. Naprawa urządzeń techniki komputerowej.

5. Administrowanie systemami operacyjnymi. 

 • Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

1. Programowanie aplikacji.

2. Tworzenie i administrowanie bazami danych.

3. Tworzenie stron i aplikacji internetowych.

 

Nauczane przedmioty zawodowe: administracja bazami danych, administracja sieciowymi systemami operacyjnymi, bazy danych, diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej, informatyka użytkowa, język angielski zawodowy, programowanie aplikacji internetowych, projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, sieci komputerowe, systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, witryny i aplikacje internetowe.

 

Warunki pracy: Praca technika informatyka wykonywana jest w pozycji siedzącej, w pomieszczeniach zamkniętych. Narażony jest na działanie pola elektromagnetycznego.

 

Kariera edukacyjna: Podobne umiejętności zawodowe mogą być przydatne także w zawodach: technik telekomunikacji, technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk. Można kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym dla zawodu technik teleinformatyk (kwalifikacje EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych i EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi),  kwalifikacyjnym kursie zawodowym dla zawodu technik telekomunikacji (kwalifikacja EE.06. Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych) lub na uczelniach wyższych o profilu informatycznym.

 

Kariera zawodowa: Technik informatyk może pracować w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci), a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Medal im. prof. Stanisława Fryzego

 tn Dyplomy 0007tn Dyplomy 0008

logo bip2

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

vulcan

festyn

medal

osiagniecia

filmik1

KKZ

LogoSIMP

cisco

logo wst

FMP

LogoMBP Ruda sl

wsti

rozwoj

PM logo

dzungla

ksapl

GWSP

prpgeCad

logo-katowice