Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Projekty

Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji

 

efs

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w 25 szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Katowic, poprzez realizację do 30 czerwca 2018 r. dziewięciu typów pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w zakresie kształcenia ogólnego, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, wyznaczonych na podstawie diagnozy edukacyjnej poszczególnych placówek.
Okres realizacji projektu: 1 lipca 2016 r. - 30 czerwca 2018 r.

Projekt dotyczy zajęć z przedmiotów: informatyka, język angielski, doradztwo zawodowe.

System wsparcia placówek oświatowych

W czerwcu 2013 roku Gimnazjum nr 35 oraz Technikum nr 4 zostały włączone do projektu: System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty.

 

Cele projektu:

 1. Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli,
 2. Opracowanie planów wspomagania spójnych z planem rozwoju szkoły w obszarach wymagających szczególnego wsparcia,
 3. Podniesienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli,
 4. Podniesienie jakości współpracy dyrektorów i nauczycieli szkół
 5. Poprawa efektywności procesu badania potrzeb dydaktycznych szkół w kontekście planowania działań w obszarach wymagających szczególnego wsparcia,
 6. Utworzenie i funkcjonowanie czterech sieci współpracy, w tym jednej dla dyrektorów. Wymiana informacji przez platformę internetową,
 7. Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego,
 8. Wymiana doświadczeń i wiedzy między szkołami.

http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/edukacja/System-wsparcia-placowek-oswiatoych.htm

Nauka Bez Granic

Nasza szkoła od kilku lat bierze udział w Europejskim Programie Edukacyjnym Nauka Bez Granic. Projekt integruje nauczanie języka angielskiego z kulturą, sztuką i literaturą poprzez bliski kontakt z native speakerami języka angielskiego oraz ekspertami z różnych dziedzin, młodzież zachęcana jest do otwarcia się na ten język, komunikacji i przełamania barier. Atrakcyjne środki przekazu budują w uczniach chęć do indywidualnej pracy nas swoimi zdolnościami lingwistycznymi, a nauczycielom podsuwają wskazówki jak urozmaicić szkolny program nauczania języka angielskiego.

http://naukabezgranic.pl/

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego słuchacz otrzymuje odpowiednie zaświadczenie, co umożliwia mu przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Egzaminy przeprowadzane będą przez okręgową komisję egzaminacyjną (OKE).

Słuchacz, który ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające tę kwalifikację. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia pozwoli uzyskać dyplom technika w danym zawodzie. Natomiast słuchacz, który nie uzupełni odpowiedniego wykształcenia, będzie posiadał uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

Czas trwania KKZ uzależniony jest od posiadanego wykształcenia uczestnika kursu oraz wybranej formy prowadzenia zajęć.

 

Zasady rekrutacji:

 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Dokumenty potrzebne przy zapisie:

 • oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego stopień wykształcenia,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie),
 • podanie o przyjęcie (formularz szkolny),
 • przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości.  

Propozycje kwalifikacyjnych kursów zawodowych

 

 Nazwa kursu

Nazwa zawodu 

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36. Prowadzenie rachunkowości

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin

 technik ekonomista

technik rachunkowości

E.12. Montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

technik informatyk

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 technik elektryk

E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

 technik energetyk

E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

technik elektronik

 

 

logo bip2

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

vulcan

festyn

medal

osiagniecia

filmik1

KKZ

LogoSIMP

cisco

logo wst

FMP

LogoMBP Ruda sl

wsti

rozwoj

PM logo

dzungla

ksapl

GWSP

prpgeCad

logo-katowice