Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Projekt gimnazjalny

PUczniowie gimnazjum raz w 3-letnim cyklu nauczania biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego – w naszym gimnazjum zawsze w klasie II.

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Projekt jest realizowany przez zespół, składający się zwykle z 3 do 6 uczniów, który pod opieką nauczyciela ma zrealizować następujące działania:

  1. wybranie tematu projektu edukacyjnego;
  2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
  3. wykonanie zaplanowanych działań;
  4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, a za realizację projektów odpowiada koordynator.

Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

Listę tematów przygotowuje koordynator w oparciu o propozycje składane przez uczniów oraz nauczycieli, a zatwierdza dyrektor w terminie do 20 września nowego roku szkolnego. Uczniowie po zapoznaniu się z tematami i konsultacjach z opiekunami projektów wybierają jeden z nich w terminie do końca września.

Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

 

Zestawienie tematów projektów edukacyjnych

Rok szkolny: 2017/2018

 

Numer projektu

Temat projektu edukacyjnego

Opiekun projektu

01/2017/2018

Ty też możesz mieć w tym swój udział..., czyli nasza szkolna Góra Grosza.

Monika Wilk

02/2017/2018

Historia śląskiej piłki nożnej.

Łukasz Hebdziński

03/2017/2018

Czy wiesz, że jesteś twórcą 7 kontynentu czyli dlaczego tworzy się wyspa śmieci.

Elżbieta Kolebacz

04/2017/2018

Liczba Pi królową liczb.

Alicja Grzywacz

05/2017/2018

Gdy Polacy odzyskali wolność... czyli listopadowe wspomnienia.

Katarzyna Pażuch-Michalak

06/2017/2018

Światowy Dzień Wody - troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka. Gabierla Szołtys

logo bip2

vulcan

DZIEN OTWARTY

2017-srebrne-technikum-perspektywy

brazowa szkola

laur1

filmik1

festyn

osiagniecia


medal

rozwoj

KKZ

LogoSIMP

cisco

ksapl

logo wst

wsti

GWSP

prpgeCad

logo-katowice